Общи условия
Категории

Връзка с нас

0897 812 727

Общи условия

Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между онлайн магазин ЗдравейМоеЗдраве,  представляван от „ПОЛИЯНА“  ООД, гр. Бургас 8001, ул. Батак № 26, ЕИК 147003417, представлявано от  Галина Николова, наричан по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на електронния магазин www.zdraveimoezdrave.com

ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

- наименование на Доставчика: „ПОЛИЯНА“  ООД

- седалище и адрес на управление: гр. Бургас 8001, ул. Батак № 26

- адрес за упражняване на дейността: гр. Бургас 8001, ул. Батак № 26

- данни за кореспонденция: e-mail: poliyana@abv.bg , тел: 0888 25 44 00

-вписване в публични регистри: ЕИК 147003417

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА www.zdraveimoezdrave.com

1. www.zdraveimoezdrave.com e електронен магазин, достъпен на адрес в Интернет zdraveimoezdrave.com, чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от zdraveimoezdrave.com стоки, включително следното:

- Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на zdraveimoezdrave.com и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;

- Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори със zdraveimoezdrave.com чрез интерфейса на страницата на zdraveimoezdrave.com, достъпна в Интернет;

- Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с zdraveimoezdrave.com, съгласно поддържаните от zdraveimoezdrave.com начини за разплащане.

- Да получават информация за нови стоки предлагани от zdraveimoezdrave.com;

- Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;

- Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на zdraveimoezdrave.com в Интернет;

2. Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

3. Ползвателите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от zdraveimoezdrave.com чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет на адрес zdraveimoezdrave.com или друго средство за комуникация от разстояние.

- По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса стоки.

- Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на zdraveimoezdrave.com и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на zdraveimoezdrave.com в Интернет.

- Доставчикът доставя заявените от Ползвателите стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите общи условия.

- Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.

4. Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.

 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА zdraveimoezdrave.com

1. За да използва zdraveimoezdrave.com за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, в случаите, в които електронният магазин изисква регистрация.

Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез регистрация по електронен път в сайта на Доставчика.

С попълване на данните си и отбелязване с отметка за съгласие с Общите условия и „Продължи“, Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателя електронен адрес. След потвърждаването се създава профил на Ползвателя и между него и Доставчика възникват договорни отношения.

При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.

2. Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на Ползвателя, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления между Ползвателя и Доставчика, е „Основен електронен адрес“ по смисъла на тези общи условия. Ползвателят има право да променя своя Основен контактен електронен адрес.

Доставчикът не носи отговорност пред Ползвателя за неправомерна промяна на Основния контактен електронен адрес.

 

ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО- ПРОДАЖБА

Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки в zdraveimoezdrave.com.

Договорът се сключва на български език.

Договорът между Доставчика и Ползвателя представлява настоящите общи условия, достъпни на адрес zdraveimoezdrave.com.

Доставчикът доставя стоките на посочения от Ползвателите адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Ползвателите данни са неверни или заблуждаващи.

Ползвателите сключват договора за покупко-продажба с Доставчика по следните процедури:

- Извършване на регистрация в zdraveimoezdrave.com и предоставяне на необходимите данни, ако Ползвателят няма до този момент регистрация в zdraveimoezdrave.com;

- Влизане в системата за извършване на поръчки на zdraveimoezdrave.com чрез идентифициране с име и парола;

- Избиране на една или повече от предлаганите стоки на zdraveimoezdrave.com и добавянето им към списък със стоки за покупка;

 

ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА

1. Правилата на настоящия раздел от тези общи условия се прилагат спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в zdraveimoezdrave.com, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 година относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние. 

2. Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика са определени в профила на всяка стока на сайта на zdraveimoezdrave.com.

Цената на стоките с включени всички данъци се определя от Доставчика в профила на всяка стока в сайта на zdraveimoezdrave.com.

Стойността на пощенските и транспортните разходи, не включени в цената на стоките, се определя от Доставчика и се предоставя като информация на Ползвателите в един от следните моменти преди сключване на договора:

- В профила на всяка една от стоките в сайта на Доставчика на zdraveimoezdrave.com;

- При избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба;

Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите общи условия, както и информацията, предоставена на Ползвателя в сайта на Доставчика.

Информацията, предоставена на Ползвателите по този член е актуална към момента на визуализацията ѝ на сайта на Доставчика на zdraveimoezdrave.com преди сключването на договора за покупко-продажба.

Доставчикът задължително посочва условията за доставка на отделните стоки в сайта на zdraveimoezdrave.com.

Доставчикът посочва преди сключването на договора общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки.

3. Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.

Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика цената на доставка на стоките преди или в момента на доставката им.

4. Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 7 работни дни, считано от датата на получаване на стоката.

Правото на отказ не се прилага в следните случаи:

- за доставка на стоки, които поради своето естество не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики, включително за парфюмерийни и козметични продукти;

- за продукт с нарушена цялост/разопаковани от страна на Потребителя;

Когато Доставчикът не е изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в чл. 54 от Закона за защита на потребителите, потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок до три месеца, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията по тази алинея е предоставена на потребителя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й.

В случай, че Потребителят упражни правото си на отказ по точка 4, Доставчикът е задължен да му възстанови в пълен размер платените от потребителя суми не по-късно от 30 календарни дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор. От сумата, която потребителят е платил по договора, се удържат разходите за връщане на стоката, освен ако потребителят е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това Доставчика.

Потребителят се задължава да съхранява получените от Доставчика стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по точка 4.

5. Срокът на доставка на стоката и началният момент, от който тече, е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с потребителя чрез сайта на Доставчика на zdraveimoezdrave.com, освен ако стоките са поръчани в една доставка.

В случай, че Потребителят и Доставчикът не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30 работни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на потребителя до Доставчика чрез сайта на Доставчика zdraveimoezdrave.com.

Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това потребителя и да възстанови платените от него суми в срок до 30 работни дни от датата, на която Доставчикът е следвало да изпълни задължението си по договора.

6. Доставчикът предава стоките на потребителя след удостоверяване на изпълнението на изискванията и наличието на обстоятелствата по чл. 61 от Закона за защита на потребителите.

Потребителят и Доставчикът удостоверяват обстоятелствата по точка 5 писмено в момента на доставката чрез саморъчен подпис, освен ако е уговорено друго.

Потребителят и Доставчикът се съгласяват, че изискванията по точка 5 и чл. 61 от Закона за защита на потребителите ще бъдат спазени, ако удостоверяването е извършено от лице, за което според обстоятелствата може да се направи извод, че ще предаде информацията на потребителя – страна по договора.

 

ДРУГИ УСЛОВИЯ

1. Доставчикът доставя и предава стоката на Ползвателя в определения при сключването на договора срок.

Ако срокът не е изрично уговорен между страните при сключването на договора, Доставчикът доставя и предава стоката в разумен срок, но не по-късно от 2 месеца.

2. Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването ѝ от куриерската фирма и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика.

Ако Ползвателя не предяви своите искания за рекламация, доставката се счита за приета и одобрена.

 

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Доставчикът защитава личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.

За да защити личните данни на Ползвателя, Доставчикът ще изпрати личните данни еднократно на електронен адрес, въведен от Ползвателя по време на поръчката. 

Ползвателят се съгласява, че Доставчикът има право да изпраща на Ползвателя по всяко време електронни бюлетини, предложения за покупки на продукти, промоции и пр. посредством електронни съобщения. 

Доставчикът има право да събира, съхранява и обработва данни за постъпките на Ползвателя по време на използването на zdraveimoezdrave.com.

Доставчикът има право да поиска от Ползвателя да се легитимира по всяко време и да удостовери данните, въведени от Ползвателя във формата за онлайн поръчка на zdraveimoezdrave.com

 

ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

1. Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички Ползватели на zdraveimoezdrave.com, които имат регистрация.

Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя след изричното му уведомяване от Доставчика и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля.

Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпратени на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията.

Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

2. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес zdraveimoezdrave.com, заедно с всички допълнения и изменения в тях.

 

ПРЕКРАТЯВАНЕ

1. Настоящите общи условия за покупко-продажба и договора на Ползвателя с Доставчика се прекратяват в следните случаи:

- при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;

- по взаимно съгласие на страните в писмен вид;

- едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;

- при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;

- при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;

- Доставчикът е в правото си, без предварително предизвестие и без да дължи обезщетение, да прекрати едностранно договора, ако установи, че Ползвателят използва zdraveimoezdrave.com в нарушение на настоящите Общи условия, законодателството на Република България, общоприетите обществени, морални и нравствени норми, както и при нарушение на общоприетите правила в електронната търговия.

 

ОТГОВОРНОСТ

1. Ползвателят се задължава да освободи от отговорност Доставчика при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), произтичащи от или във връзка с

- неизпълнение на някое от задълженията от този договор;

- нарушение на авторски, продуцентски права на излъчване или други права върху интелектуалната или индустриална собственост;

- неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на Ползвателя, за срока и при условията на договора;

2. Доставчикът не носи отговорност в случаи на форсмажорни обстоятелства, непредвидени събития, проблеми с достъпа до Интернет, технически или други обективни причини. 

3. Доставчикът не е отговорен за пробив в мерките за сигурност на техническото оборудване на сайта zdraveimoezdrave.com, за възможна последваща загуба на информация, достъп до информация и др.

 

ДРУГИ УСЛОВИЯ

Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на 15.09.2018 г.